Maak je keuze uit logistieke
Professionals Projecten
Onze logistieke professionals denken met u mee
Onze Professionals.....

.......bemiddelen wij met een doortastende no-nonsense aanpak. Want onze eigen vakinhoudelijke kennis en ervaring zorgt ervoor dat we praktisch en doelgericht kunnen werken en nuchter kijken naar personele vraagstukken. 


Supply Chain Management; Door processen te  optimaliseren  en de samenwerking met leveranciers en afnemers te verbeteren, kunnen deelnemende bedrijven  optimaal functioneren in de keten.
Onze Professionals.....

.......bemiddelen wij met een doortastende no-nonsense aanpak. Want onze eigen vakinhoudelijke kennis en ervaring zorgt ervoor dat we praktisch en doelgericht kunnen werken en nuchter kijken naar personele vraagstukken.


logistieke professionals plannen een route
Onze Professionals.....

.......bemiddelen wij met een doortastende no-nonsense aanpak. Want onze eigen vakinhoudelijke kennis en ervaring zorgt ervoor dat we praktisch en doelgericht kunnen werken en nuchter kijken naar personele vraagstukken.

luchttransport een onderdeel van supply chain
Onze Professionals.....

.......bemiddelen wij met een doortastende no-nonsense aanpak. Want onze eigen vakinhoudelijke kennis en ervaring zorgt ervoor dat we praktisch en doelgericht kunnen werken en nuchter kijken naar personele vraagstukken.


Onze Professionals.....
.......bemiddelen wij met een doortastende no-nonsense aanpak. Want onze eigen vakinhoudelijke kennis en ervaring zorgt ervoor dat we praktisch en doelgericht kunnen werken en nuchter kijken naar personele vraagstukken.


een team transport planners
Onze Professionals.....

.......bemiddelen wij met een doortastende no-nonsense aanpak. Want onze eigen vakinhoudelijke kennis en ervaring zorgt ervoor dat we praktisch en doelgericht kunnen werken en nuchter kijken naar personele vraagstukken.


ADR
Onze Professionals.....

.......bemiddelen wij met een doortastende no-nonsense aanpak. Want onze eigen vakinhoudelijke kennis en ervaring zorgt ervoor dat we praktisch en doelgericht kunnen werken en nuchter kijken naar personele vraagstukken.

een logistiek professional die haar bestelling optijd ontvangen heeft.
Onze Professionals......

.......bemiddelen wij met een doortastende no-nonsense aanpak. Want onze eigen vakinhoudelijke kennis en ervaring zorgt ervoor dat we praktisch en doelgericht kunnen werken en nuchter kijken naar personele vraagstukken.

Volg ons ook op: Schuijl Twitter Schuijl Logistieke Professionals op Facebook Schuijl LinkedIn
Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden W&S

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot bemiddeling die door een opdrachtgever met Schuijl Logistieke Professionals BV, mede handelend onder de naam Schuijl Financieel en Logistiek Personeel, hierna te noemen SCHUIJL, worden gesloten uit hoofde waarvan SCHUIJL als opdrachtnemer aan opdrachtgever een kandidaat of meerdere kandidaten voordraagt ter vervulling van een bij de opdrachtgever bestaande behoefte aan een permanente plaatsing van een kandidaat. Het is SCHUIJL toegestaan om van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken.

Artikel 2 Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat.
Bruto jaarsalaris: het bruto jaarsalaris is inclusief vakantiegeld en (indien van toepassing) 13e maand.
Honorarium: de vergoeding aan SCHUIJL voor de bemiddeling, opdrachtbegeleiding en afwikkeling van de werving en selectieopdracht.
Kandidaat: de persoon die na selectie door SCHUIJL wordt voorgedragen aan de Opdrachtgever.
Opdrachtbevestiging: de schriftelijke vastlegging van de werkwijze waarop de werving en selectieopdracht door SCHUIJL wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking
heeft, afspraken m.b.t. publicatie vacature op vacaturesites, het afgesproken Honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen.
Opdrachtgever: diegene die aan SCHUIJL een opdracht heeft gegeven zoals in artikel 1 omschreven.
Werving en selectieopdracht: de opdracht waarbij SCHUIJL ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meerdere Kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert.

Artikel 3 Algemeen

1. Een Werving en Selectieopdracht eindigt door succesvolle vervulling van de werving en selectieopdracht of door intrekking door opdrachtgever dan wel SCHUIJL.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door SCHUIJL voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SCHUIJL aan derden bekend te maken.

Artikel 4 Informatieplicht Opdrachtgever

De Opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan SCHUIJL te geven die SCHUIJL redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren haar werving en selectieopdracht uit te voeren en één of meer Kandidaten voor de opdrachtgever te selecteren.

Artikel 5 Honorarium

1. SCHUIJL werkt op basis met een vast Honorarium per Werving en selectieopdracht. Het honorarium wordt contractueel vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.
2. Het volledige Honorarium is verschuldigd in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de door SCHUIJL aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in lid 6.
3. Het Honorarium is het volgende vaste percentage van het Bruto jaarsalaris: 20% (alle bedragen zijn exclusief BTW).
4. De facturatie vindt plaats na acceptatie van de Arbeidsovereenkomst door de kandidaat.
5. Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan SCHUIJL de inkomensgegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium evenals de startdatum van de door SCHUIJL geselecteerde kandidaat.
6. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is SCHUIJL gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris te schatten en conform die schatting het honorarium te factureren.
7. Onder een succesvolle vervulling van opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door SCHUIJL aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door SCHUIJL geïntroduceerde Kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 6 Betalingstermijn en incassokosten

De betalingstermijn van door SCHUIJL ingezonden facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum.

Artikel 7 Garantie

Als de kandidaat binnen de eerste maand wordt opgezegd wegens slecht functioneren, zal SCHUIJL kosteloos een nieuwe kandidaat zoeken. Uitzonderingen op de garantieregeling zijn: reorganisatie, overnames en andere onvoorziene omstandigheden waardoor de functie komt te vervallen of de kandidaat niet meer in dienst kan blijven.

Artikel 8 Selectie Kandidaat

SCHUIJL is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaat selecteert. In dat kader is SCHUIJL niet verplicht om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat. Evenmin zal SCHUIJL actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat.

Artikel 9 Referenties Kandidaat

Indien de kandidaat vrijwillig referenties aan SCHUIJL opgeeft, dan is SCHUIJL niet verplicht om die referenties te benaderen en hen te vragen nadere informatie te geven omtrent de
kandidaat. De eventueel van de referenties en/of de kandidaat verkregen informatie betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden van de kandidaat zal door SCHUIJL niet op juistheid worden gecontroleerd zodat SCHUIJL geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de informatie die SCHUIJL gekregen heeft. Evenmin is SCHUIJL verplicht om die informatie aan de opdrachtgever door te geven. SCHUIJL is volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 10 Informatie

Voor zover de kandidaat zelf informatie aan SCHUIJL geeft omtrent arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma’s, is SCHUIJL niet verplicht om die informatie op juistheid te controleren zodat SCHUIJL ten aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Ook ten aanzien van deze informatie is SCHUIJL volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 11 Inspanningsverbintenis

SCHUIJL is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door SCHUIJL geselecteerde kandidaat een Arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is opdrachtgever verantwoordelijk. Opdrachtgever aanvaardt dat SCHUIJL op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die SCHUIJL heeft geselecteerd.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; SCHUIJL gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. SCHUIJL sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder begrepen gevolgschade van kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij opdrachtgever in dienst zijn getreden.

Artikel 13 Rechts- en rechterskeuze

Op de overeenkomsten van opdracht, alsmede op de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden, is Nederlands rechts van toepassing. Ten behoeve van SCHUIJL wordt de arrondissementsrechtbank te Arnhem aangewezen als de rechter die uitsluitend bevoegd is kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, de werving en selectieopdracht en de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden.
Young Professionals

Logistiek Personeel

Contactgegevens

085 902 210 9

Postbus 6009
4000 HA Tiel

personeel@schuijl.nl 
www.schuijl.nl  

 

PXL Communicatie OTYS Recruiting Technology Disclaimer Sitemap Algemene voorwaarden Privacy Policy
Schuijl Logistieke Professionals gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.